ADATVÉDELEM

Adatkezelési Tájékoztató

1,Bevezető

Kovács Klára Zsófia egyéni vállalkozó (Pécs, Dr Majorossy Imre utca 36.), cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 54008775), a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő alá veti magát a következő szabályzatnak:

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE, az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságáról szóló 2011. évi CXII. törvény (Ekvt), továbbá Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

Jelen adatvédelmi szabályzat az alábbi oldal adatkezelését szabályozza: http://happywoman.hu

Az adatvédelmi szabályzat elérhető az alábbi oldalról:  http://happywoman.hu/adatkezeles/

A szabályzat módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

 

Az adatkezelő és elérhetőségei

Név: Kovács Klára Zsófia e.v.

Székhely:  7625 Pécs, Dr Majorossy Imre utca 36.

E-mail:  claireloveart11@gmail.com

Telefon:  +3672955224

2, Fogalom meghatározások

 1. személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 2. adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 3. adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 4. adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 5. címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 6. az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 7. adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

3, A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

A személyes adatok:

 1. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 2. gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);
 3. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
 4. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
 5. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
 6. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

4, Weboldalunk, webshopunk működtetéshez/szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó adatkezelés

 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja. Működésünk során – elsősorban a vásárláshoz, a megrendelés leadásához szükséges regisztráció miatt kérünk el személyes adatokat a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése értelmében. Ennek során a Vásárlónak elkérjük a következő személyes adatokat: a felhasználói nevét, a jelszavát, illetve az email címét. Ezekre az adatokra a megrendelés leadására, illetve a fiókjába való későbbi belépéshez és a kapcsolattartásra van szükség. A Vevő számlázási címét és a telefonszámát a házhoz szállítás céljából kérjük el a cikk (1) bekezdés c) pontja, és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése értelmében.
 2. A weboldalunkon az Ügyfelekkel a kapcsolatfelvételhez elkérjük az email címét és nevét. Adataidat bizalmasan kezeljük. Ezen adataidat a polgári jogi igény érvényesíthetőségének elévülési idejéig őrizzük meg, ez a hatályos jogszabályok alapján 5 év. Az itt megadott adatokat a szerződéskötés és megrendelés teljesítése céljából kezeljük, azt egyéb célra nem használjuk fel. Az adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése. Adataidat a polgári jogi igény érvényesíthetőségének elévülési idejéig őrizzük meg, ez a hatályos jogszabályok alapján 5 év, kivéve számlázási bizonylatokon szereplő személyes adataidat, ezeket a kötelező jogszabályi előírásokat betartva lezárt üzleti év + 8 évig őrizzük.
 3. Közösségi oldalakon tarthatjuk az Ügyfeleinkkel a kapcsolatot, így láthatjuk a Facebook közösségi oldalon regisztrált nevét, illetve a felhasználói nyilvános profilképét, amennyiben regisztrált ezekre a közösségi oldalakra és ezt a beállításai során engedélyeztet a közösségi oldal üzemeltetőjének. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

5,  Az érintettek köre:

Az adatkezeléssel érintettek a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalt látogató személyek, a közösségi média felületeire látogatók köre, (Facebook), a weboldalon, illetve a Facebookon az oldalunkat lájkolók, illetve chatboton keresztül kapcsolatot felvevők köre, a webshopunkba látogatók és itt vásárlók.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Ha a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek valamelyike fennáll, úgy az érintett törlési kérelméig tart. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat. Az érintett szerződéses adatai a polgárjogi elévülési idő leteltével törölhetőek az érintett törlési kérelme alapján.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő  visszavonásához.

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni: postai úton a 7622 Pécs, Nagy Lajos király útja 14. fszt 3. tovább e-mail-en: claireloveart11@gmail.com, illetve telefonon a +3672955224-es  számon.

6,  Az adatkezelés jogalapja:

Alapvetően a a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pont, továbbiakban Az elektronikus 7, kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése, valamint: A számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása esetén a 6. cikk (1) bekezdés c) pontja. Ezentúl, A szerződésből eredő követelések érvényesítése esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:21. §-a szerint 5 év.

7, Az adatokhoz hozzáférők köre

A személyes adatokhoz hozzáfértnek a Szolgáltató által erre felhatalmazott munkatársak. Személyes adatokat harmadik félnek nem adunk ki. A Szolgáltató tudomására jutott adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezési szerint dolgozhatja fel, személyes céljaira semmiképpen nem használhatja fel, továbbá köteles a törvényben előírtak szerint tárolni és megőrizni.

A termékek házhoz szállítói: Magyar Posta Zrt. A szállítás teljesítése érdekében a Vevő által megadott név, szállítási cím, illetve a szállítás egyeztetése céljából megadott telefonszám. A szállító elérhetőségei: e-mail: kozadat@posta.hu, cím: Magyar Posta Zrt.  1540 Budapest, telefon: +36-30-771-7204, személyesen: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Tárhely-szolgáltató: Unas Online Kft. Elérhetőségek: Sopron, Kőszegi út 14. email: unas@unas.hu, telefon: +36-99/200-200.  

Google: A Szolgáltató a weboldal használatának elemzésére a Google, Inc által működtetett Google Analytics szolgáltatásai használja, mely információkat gyűjt, és statisztikai jelentést készít a weboldal használatáról, a látogatók egyedi azonosítása nélkül. E szolgáltatás sütiket (cookie) használ, amely az érintett számítógépre feltelepítésre kerülnek. A sütik által gyűjtött adatok tárolásra kerülnek a Google LLC szerverén, (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, email: data-protection-office@google.com).

Facebook: A Facebook plugin használatával kapcsolatban az adatfeldolgozó elérhető: Facebook Inc, cím: 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, telefon: +1 650-540-4800, email: privacyshield@support.facebook.com

 

8.A személyes adatok biztonsága

A Szolgáltató védi és biztonságosan tárolja a Felhasználói adatait, meghozza a megfelelő technikai intézkedéseket (pl: tűzfal), melynek köszönhetően biztosítja a tárolt adatok biztonságát, az illetéktelen személyek részéről való hozzá nem férést.

 

9, Az érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségei

A hozzáférés joga: A Felhasználó jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, az általa megadott adatokról információkat kapjon. A helyesbítéshez való jog: Kérésére az adatkezelő késedelem nélkül helyesbítse rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. A törléshez való jog: Jogosult arra, hogy kérésére törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Az elfeledtetéshez való jog: Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a Felhasználó személyes adatait, kérelmezheti a személyes adatok törlését, illetve a mutató linkek törlését.

A Szolgáltató az érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli a rá vonatkozó személyes adatokat, ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; ha az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; továbbá ha az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az adatainak direkt marketing célú felhasználása ellen tiltakozik; valamint ha az érintett személyes adatainak kezelése jogszerűtlen; a személyes adatokat uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; illetve ha személyes adatok gyűjtésére gyermekek számára nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

10, Panasztételi lehetőség

Amennyiben a Felhasználó úgy véli, személyes adatainak kezelésével kapcsolatban a Szolgáltató jogsértést követett el, panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségi: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36 -1-391-1400, email: ugyfelszolgalat@naih.huweboldal: www.naih.hu.